Privacy

Het Portaal, gevestigd aan de Veerhaven 12C, 3016 CJ ROTTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Portaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@het-portaal.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om jouw betaling te kunnen afhandelen.
 • Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen verzenden.
 • Het Portaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het Portaal baseert zich op de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering overeenkomst’ en ‘noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’ om persoonsgegevens te kunnen verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Portaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Portaal) opdracht toe geeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Portaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn en reden per (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam                                Bewaartermijn: 2 jaar                    Reden: klantcontact
 • Adres                                                            Bewaartermijn: 2 jaar                    Reden: klantcontact
 • Telefoonnummer                                       Bewaartermijn: 2 jaar                    Reden: klantcontact
 • E-mailadres                                                 Bewaartermijn: 2 jaar                    Reden: klantcontact

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Portaal verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Het Portaal maakt op haar website www.het-portaal.net gebruik van twee cookies, meer informatie hierover lees je in het cookiebeleid. De gebruikte cookies:

 • Eén cookie om te bepalen of je javascript uit of aan hebt staan. Dit is nodig voor goed functioneren van de website. De informatie wordt niet gedeeld met derden.
 • Eén cookie voor Google Analytics (tracking).

Vanwege het Google Analytics-cookie hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Voor het anonimiseren van IP-adressen worden de laatste drie cijfers (het zogeheten ‘octet’) van ieder adres gemaskeerd. Gegevens worden niet gedeeld met Google, ook niet voor advertentiedoeleinden. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Portaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@het-portaal.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Het Portaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer wij jouw inziens niet voldoen aan hetgeen er in deze privacyverklaring is genoemd. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Portaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@het-portaal.net.