Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten
Het Portaal BV
  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
KvK-nummer: 24406102
BTW: NL.8173.69.363.B01

Algemeen
1. Deze ‘Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten’ zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Portaal BV te Rotterdam (hierna te noemen “Het Portaal”) en een derde (hierna te noemen “Opdrachtgever”) die opdracht geeft tot het verlenen van diensten door Het Portaal.
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Het Portaal in het kader van een opdracht ingeschakelde derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van het Portaal en zijn directie.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Opdracht / offerte
5. Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen beschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg schriftelijk worden aangebracht.
6. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.
7. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Uitvoering opdracht
8. Inzake de opdracht verricht Het Portaal een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Het Portaal de door haar te verrichten diensten en andere opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoert, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
9. De Opdrachtgever verplicht zich om alle haar ter beschikking staande relevante gegevens te leveren en zal verzoeken om aanvullende gegevens van de kant van Het Portaal naar vermogen honoreren.
10. Het Portaal behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om wijzigingen aan te brengen in het team dat de opdracht uitvoert, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld aan de Opdrachtgever.
11. Opgegeven levertijden en andere data zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. niet tijdige uitvoering zal Het Portaal schriftelijk ingebreke moeten worden gesteld en zal een redelijke termijn moeten worden vastgesteld waarbinnen Het Portaal het afgesprokene alsnog na kan komen.

Vertrouwelijkheid
12. Voor gegevens van de Opdrachtgever waarvan Het Portaal bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door de Opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van Het Portaal.
Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
– voor gegevens welke reeds in bezit zijn van Het Portaal op het moment dat de gegevens aan Het Portaal wordt medegedeeld;
– voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen van Het Portaal;
– voor gegevens welke op rechtmatige wijze door Het Portaal worden verkregen van een derde dan wel uit eigen onderzoek van Het Portaal, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever verschafte gegevens.
13. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Het Portaal aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Het Portaal, zijn werkwijze en de gebuikte modellen, software et cetera.
14. Het Portaal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Copyright
15. Het Portaal behoudt het auteursrecht op alle door haar vervaardigde producten, tenzij in de opdracht anders is bepaald.
16. In publicaties (zoals folders en brochures), voor extern gebruik vervaardigd door Het Portaal in opdracht van derden, vindt auteursvermelding plaats van Het Portaal, tenzij in de opdracht anders is bepaald.

Tarieven / betalingen
17. De honorering van de door Het Portaal verrichte werkzaamheden geschiedt op basis van het in rekening brengen van aan de opdracht bestede uren, volgens het tarief zoals vermeld in de offerte. De bedragen worden exclusief btw vermeld. De gedeclareerde bedragen zijn inclusief reis- en bureaukosten, tenzij anders vermeld.
18. Indien geen offerte voorhanden is, zullen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
19. Het honorarium en de kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na facturering.
20. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Indien betaling achterwege blijft kan Het Portaal de verdere uitvoering van de opdracht opschorten. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Aansprakelijkheid
21. Mede op grond van het adviserend karakter van de werkzaamheden van Het Portaal en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij veelal een rol spelen sluit Het Portaal de aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar uitgevoerde opdrachten, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen uit. Het Portaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
22. Mocht niettegenstaande de in artikel 21 vervatte aansprakelijkheidsbeperking toch enige aansprakelijkheid op Het Portaal rusten, dan wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Het Portaal voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
23. De Opdrachtgever vrijwaart het Portaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Het Portaal toerekenbaar is. Indien Het Portaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Het Portaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Het Portaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Het Portaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Overmacht
24. De aansprakelijkheid van Het Portaal voor het tijdig leveren van het afgesprokene vervalt indien Het Portaal door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Het Portaal redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Opdrachtgevers gesloten overeenkomst wordt verhinderd.
Tijdelijke overmacht geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
25. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Het Portaal, is Het Portaal gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Het Portaal tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Het Portaal bevoegd en aan het einde is Het Portaal verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
26. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting gerechtigd om van alle geschillen tussen Het Portaal en de Opdrachtgever kennis te nemen.

Conflicting accounts
27. Indien geen exclusiviteitbeding is overeengekomen, behoudt Het Portaal zich het recht voor opdrachten te verrichten voor andere bedrijven en organisaties.