In Petten produceert de Hoge Flux Reactor nucleaire isotopen voor medische toepassingen. De reactor bereikt nu het einde van zijn economische levensduur en diverse partijen willen daarom graag een nieuwe reactor bouwen – genaamd PALLAS. Het project is echter niet onomstreden. Er is veel behoefte om te weten wat er tussen de mooie duinen van Petten staat te gebeuren. 

Lees meer over dit project

Een van de eerste stappen die moeten worden genomen bij het realiseren van de nieuwe reactor, is het verkrijgen van de juiste vergunningen. Er worden zware eisen gesteld aan dit nieuwbouwproject. De programmadirectie nucleaire installatie en veiligheid (PD NIV) van het ministerie van EZ beoordeelt de vergunningsaanvraag. Sinds 2010 begeleidt Het Portaal deze hoog gespecialiseerde groep actief in hun omgang met de lokale stakeholders.  

In een eerste fase brachten wij in kaart wat de burgers, de provincies Noord-Holland en Zeeland, politieke partijen en belangengroepen rondom het vergunningstraject beweegt. Dit deden we zowel in Borssele als Petten omdat er op dat moment nog niet was besloten waar PALLAS het beste kon worden gebouwd. Middels talrijke diepte-interviews, mediaonderzoek en een groot aantal persoonlijke enquêtes op straat, was het mogelijk om een goed beeld te schetsen van de verwachtingen van de lokale stakeholders ten opzichte van PALLAS. Gebaseerd op deze inzichten ontwikkelden wij een voorlichtingsstrategie, en voerden deze in 2011 ook uit.

De regering en de Provincie Noord-Holland besloten in 2010 om €80 miljoen aan krediet beschikbaar te stellen voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningsprocedure. De keuze voor de bouwlocatie van PALLAS viel uiteindelijk op Petten.

Na een langere pauze – en nadat diverse wettelijke vraagstukken waren opgehelderd – is het project in januari 2014 weer opgestart. Er is een nieuwe stichting opgericht die de vergunning voor de bouw van de reactor wil aanvragen. De PD NIV heeft ook niet stilgezeten. Onafhankelijk van de ontwikkelingen rondom PALLAS zijn op basis van de meest recente inzichten veiligheidseisen voor nieuwe kernreactoren in internationaal verband uitgewerkt. Deze zullen worden toegepast op de aanvraag voor PALLAS.

Het Portaal heeft diverse interactieve media ontwikkeld, om de principes achter deze belangrijke regels ook voor een breed publiek begrijpelijk te maken. Zodra de initiatiefnemer concreet met de vergunningsaanvraag aan de slag gaat, komen er inspraakmomenten waarbij de PD NIV acties zal plannen om de lokale stakeholders inzicht te geven in het proces, en ze erbij te betrekken.